Verbreding voor meer kansen

Verbreding voor meer kansen

In het aangenomen wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA) is een verbreding van het quotum arbeidsgehandicapten opgenomen: de doelgroep met een handicap die met wat ondersteuning wél in staat is het minimumloon te verdienen zal meetellen bij een eventuele quotumheffing.

De heffing is onderdeel van de quotumregeling, die pas in werking zal treden wanneer de 125.000 toegezegde garantiebanen er niet komen. Daarbij heeft de Tweede Kamer de ambitie uitgesproken dat de heffing nooit nodig zal zijn, omdat werkgevers zich houden aan de banenafspraak en werk maken van arbeidsparticipatie van mensen met verminderd arbeidsvermogen.

Verbreding mag echter niet leiden tot verdringing. Daarom blijven de garantiebanen bestemd voor de groep die het meest kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. Oftewel, mensen die wel kunnen werken maar vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen. Mocht er toch sprake zijn van verdringing, dan zal het aantal banen bij invoering van een eventueel quotum worden uitgebreid.

Het doel is het vergroten van kansen voor arbeidsbeperkten om er voor te zorgen dat er geen groepen mensen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. In geval van een eventueel quotum zullen ook mensen met een hoger verdienvermogen meetellen, zij het minder zwaar dan mensen met een lager verdienvermogen.

Voor werkgevers betekent de verbreding een extra reden om kans te bieden aan mensen met verminderd arbeidsvermogen.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/16/klijnsma-doorbraak-voor-werkzoekenden-met-een-beperking.html

gepubliceerd op: 13-02-2015